ผลงานของเรา

งานด้านการกู้เรือ

59867
59867

59862
59862

55928
55928

59867
59867

1/12

กู้เรือ ว.พรทิพย์และสินค้าปูนซีเมนต์ และกระเบื้อง

11
11

12
12

14
14

11
11

1/4

กู้เรือ  S. SARANYA

21
21

22
22

24
24

21
21

1/4

กู้เรือ  B.P.L. 11

32
32

31
31

34
34

32
32

1/4

กู้เรือ  PHUMIRATTANAWA 1

งานด้านการวางท่อ

1
1

2
2

5
5

1
1

1/5

โครงการ  : วางท่อประปาลอดใต้ทะเลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย

สถานที่    :  จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

ผู้ว่าจ้าง   :  การประปาส่วนภูมิภาค

มูลค่างาน : 

11
11

12
12

15
15

11
11

1/5

โครงการ  :  UNDERWATER INSTALL THE HDPE DIA.1400 MM.

สถานที่    :  จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผู้ว่าจ้าง   :   THAI FISHERIES DEPARTMENT

มูลค่างาน  : 

งานด้านการขุดลอก

1
1

2
2

4
4

1
1

1/4

โครงการ  :  ขุดลอกดินหน้าท่าเทียบเรือหมายเลข 2 D

สถานที่    :  จังหวัด สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง   :   บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด

มูลค่างาน  : 

11
11

12
12

15
15

11
11

1/5

โครงการ  :  ขุดลอกดินหน้าท่าเทียบเรือ (ท่าเรอ 1,ท่าเรือ 2 และท่าเรือ 3)

สถานที่    :  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าจ้าง   :   บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

มูลค่างาน  : 

21
21

22
22

24
24

21
21

1/4

โครงการ  :  ขุดลอกดินหน้าท่าเทียบเรือหมายเลข 1 C (ด้านเหนือ) (BMTP)

สถานที่    :  จังหวัด สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง   :  บริษัท บีเอ็มที แปซิฟิค จำกัด

มูลค่างาน  : 

31
31

32
32

36
36

31
31

1/6

โครงการ  :  ขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือแม่น้าป่าสัก

สถานที่    :  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าจ้าง   :   บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จากัด

มูลค่างาน  :